The Beautiful Girls

8x8 inch original watercolor, $300